Termin “MiddleWare”

Middleware je softver koji se nalazi između operativnog sistema i aplikacije koje se nalaze na njemu pokreću. U suštini funkcionirajući kao skriveni prevodni sloj, Middleware omogućava komunikaciju i upravljanje podacima za distribuirane aplikacije. Ponekad se naziva „vodovod“, jer povezuje dve aplikacije zajedno, tako da se podaci i baze podataka mogu lako prenositi između „cevi“. “middle..” omogućava korisnicima da izvode takve zahtjeve kao što je podnošenje obrazaca u web pretraživaču ili omogućavanje web servera da vrati dinamičke web stranice na osnovu korisničkog profila.
Uobičajeni primjeri međuopreme uključuju međuopremu baze podataka, međuopremu poslužitelja aplikacije, posredni softver orijentiran na poruke, web “middl”. i monitore za obradu transakcija. Svaki program obično pruža usluge razmene poruka tako da različite aplikacije mogu komunicirati koristeći okvire za razmenu poruka poput jednostavnog protokola za pristup objektima (SOAP), web servisa, prijenosa reprezentativnog stanja (REST) i JavaScript notacije objekta (JSON). 
Dok sav srednji softver obavlja komunikacijske funkcije, tip koji kompanija odabere za korištenje ovisi o tome koja usluga se koristi i koju vrstu informacija treba prenijeti. Ovo može uključiti sigurnosnu provjeru autentičnosti, upravljanje transakcijama, redove poruka, poslužitelje aplikacije, web servere i direktorije.
Preuzeto sa:https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-middleware/